Εσωτερικός Κανονισμός

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρίασή της 25-6-2014 αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Ε.Κ.Π.Α. που έχει ως κάτωθι.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο 1:

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ127177/ Н/ 4-11-11 Β2508, έχει τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.) και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ν. 4115, τεύχος Λ’ Άρθρο 12 – 30/1/2013) την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους. Η Φ.Ε.Π.Α. έχει την εξής δυναμικότητα:

 • Α’ κτήριο θέσεις: 687
 • Β’ κτήριο θέσεις: 149
 • Γ’ κτήριο θέσεις: 128
 • Δ’ κτήριο θέσεις: 100

Σύνολο θέσεων: 1064

Στις Φοιτητικές Εστίες του ΕΚΠΑ γίνονται δεκτοί για στέγαση και σίτιση φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΚΠΑ, καθώς και φοιτητές άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν αδελφό/ή οικότροφο φοιτητή/τρια ΕΚΠΑ, ο οποίος/α ήδη διαμένει στις εστίες.

Οι οικότροφοι φοιτητές προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους. Επίσης γίνονται δεκτοί φοιτητές και φοιτήτριες μόνο για σίτιση.

Άρθρο 2: Συγκρότηση – Σύνθεση της Εφορείας

 1. Στο φοιτητικό συγκρότημα ΦΕΠΑ συγκροτείται όργανο με την επωνυμία «ΕΦΟΡΕΙΑ ΦΕΠΑ»
 2. Κάθε Εφορεία συγκροτείται με απόφαση Συγκλήτου, είναι επταμελής και αποτελείται από τα εξής μέλη: 4 μέλη ΔΕΠ, από τα οποία το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος, 1 μέλος ως υπεύθυνος της Εστίας και είναι υπάλληλος ΕΚΠΑ και 2 μέλη φοιτητές οικότροφοι που ορίζονται από τον σύλλογο οικότροφων ΦΕΠΑ.

Άρθρο 3: Λειτουργία της Εφορείας

 1. Εισηγητής της Εφορείας είναι ο υπεύθυνος της Φοιτητικής Εστίας
 2. Η ημερήσια διάταξη, αφού καταρτισθεί από τον υπεύθυνο της Εστίας, κοινοποιείται στα μέλη της Εφορείας 2 ημέρες πριν την Συνεδρίαση. Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση.
 3. Η Εφορεία έχει απαρτία, όταν ο αριθμός των παρόντων μελών της είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των απόντων. Οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 4. Η Εφορεία συγκαλείται και συνεδριάζει μια φορά τον μήνα, εκτός από την περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων – Πάσχα – καλοκαιριού. Η Εφορεία συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση, εάν το ζητήσουν τρία μέλη της ή ο υπεύθυνος της Εστίας. Στην περίπτωση αυτή η Εφορεία πρέπει να συνεδριάσει υποχρεωτικά σε πέντε ημέρες.
 5. Κάθε μέλος της Εφορείας έχει μια προσωπική ψήφο και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ψήφο άλλου μέλους, έστω και αν έχει εξουσιοδοτηθεί.
 6. Στις Συνεδριάσεις της Εφορείας δικαιούται να συμμετέχει, χωρίς ψήφο ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ. Τέλος κατά την διάρκεια της Εφορείας κρατούνται πρακτικά από υπάλληλο της ΦΕΠΑ τα οποία επικυρώνονται από την Εφορεία .

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες της Εφορείας

Η Εφορεία έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, συγκεκριμένα δε το δικαίωμα και την υποχρέωση να:

 • Αποφασίζει για τις εισδοχές – επιλογές φοιτητών που πρόκειται να εισαχθούν στις Φοιτητικές Εστίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
 • Αποφασίζει για την απομάκρυνση φοιτητών, όταν παραβιάζουν τον παρόντα κανονισμό.
 • Χαράζει το πλαίσιο και τους κανόνες συλλογικής διαβίωσης.
 • Επιβάλλει κυρώσεις στους οικοτρόφους όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος.

Επίσης η Εφορεία έχει το δικαίωμα να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Εστιών.

Άρθρο 5: Κριτήρια εισδοχής

Η επιλογή των φοιτητών που αιτούνται στέγαση και πρόκειται να εισαχθούν, γίνεται από την Εφορεία με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια:

 1. Οικονομικά κριτήρια. Λαμβάνονται υπ’ όψιν το οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα, αν υπάρχει, όπως προκύπτει από το εισόδημα ή το τεκμαρτό εισόδημα που έχει δηλωθεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορείας του προηγούμενου οικονομικού έτους. Εάν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 N. 1599/1986 θεωρημένη από την εφορεία.
 2. Κοινωνικά κριτήρια. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ορφανοί, οι άποροι, οι άνεργοι, οι φοιτητές με διαζευγμένους γονείς, εκείνοι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρία (άνω 67%) ή ανίατη ασθένεια γονιών ή αδελφού, όσοι ανήκουν σε πολυμελείς οικογένειες, όσοι έχουν αδελφό στρατιώτη ή ανήλικο (έως 18 ετών για μη σπουδάζοντες και έως 24 ετών για σπουδαστές).
 3. Κριτήρια τόπου μόνιμης κατοικίας των γονέων. Λαμβάνονται υπ’ όψιν οι περιπτώσεις φοιτητών, η μόνιμη κατοικία των οποίων ευρίσκεται σε σεισμοπαθή, πυροπαθή ή πλημμυροπαθή περιοχή και έχει χαρακτηρισθεί ως ακατάλληλη λόγω σεισμού, φωτιάς ή πλημμύρας που συνέβησαν κατά την τελευταία διετία.

Άρθρο 6: Ποσοστά επί των κενών θέσεων ανά κατηγορία φοιτητών

 1. 82% των κενών θέσεων καλύπτουν πρωτοετείς φοιτητές & φοιτητές παλαιών ετών.
 2. 7% των κενών θέσεων καλύπτουν μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψήφιοι διδάκτορες.
 3. 3% των κενών θέσεων καλύπτουν ομογενείς προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 4. 8% των κενών θέσεων καλύπτουν αλλοδαποί φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υπότροφοι ΥΠ. Π.Θ κ.λπ).

Ειδικές ρυθμίσεις:

 • Σε περίπτωση που οι αιτούμενοι έχουν και ατομικό εισόδημα θα προστίθεται στο εισόδημα των γονέων που θα μειώνεται κατά 20%.
 • Όσον αφορά τους πολυτέκνους το συνολικό εισόδημά τους υπολογίζεται μειωμένο κατά 50%, χωρίς άλλη προτεραιότητα.
 • Το συνολικό εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων υπολογίζεται μειωμένο κατά 50%.
 • Οι υποτροφίες των αλλοδαπών ή των λοιπών φοιτητών προσμετρούνται στο εισόδημά τους.
 • Η Εφορεία θα ορίζει κατ’ έτος, ανάλογα με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, ανώτατο όριο συνολικού εισοδήματος, καθώς και το ύψος της προσαύξησης για κάθε ένα (πέραν του ενός) προστατευόμενο τέκνο.

Άρθρο 7: Διαδικασία εισδοχής – αιτήσεις

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον:

 • Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Οι οικογένειές τους έχουν μόνιμο τόπο διαμονής εκτός του νομού Αττικής .
 • Έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση εισδοχής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται για τους προπτυχιακούς από την 1-30 Σεπτεμβρίου και για τους μεταπτυχιακούς ή υποψήφιους διδάκτορες εντός δεκαπενθημέρου από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στα οποία φαίνεται ότι έγιναν δεκτοί ως μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες αντίστοιχα.

 • Όσοι δεν έχουν απομακρυνθεί από την Φοιτητική Εστία με απόφαση της Εφορείας.
 • Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση εισδοχής μόνο σε μία Εστία.
 • Όσοι δεν έχουν υπερβεί το 25° έτος. Κατ’ εξαίρεση εξετάζονται από την Εφορεία και οι αιτήσεις των φοιτητών έως 30 ετών.

Άρθρο 8: Οι οικότροφοι παραμένουν στην εστία:

 1. Για όσα χρόνια σπουδών απαιτούνται για να πάρουν πτυχίο κανονικά συν δυο χρόνια. Λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος πρώτης εγγραφής στην Σχολή. Σε περίπτωση αλλαγής Σχολής, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος εγγραφής στην πρώτη Σχολή, εφόσον ο φοιτητής διαμένει έκτοτε στην Εστία.
 2. Το συνολικό χρονικό διάστημα παραμονής στην Εστία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν μπορεί συγκεντρωτικά να υπερβαίνει τα 9 έτη. Εν τούτοις οι οικότροφοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση παράτασης που θα εξετάζεται από την Εφορεία.

Άρθρο 9: Αίτηση και δικαιολογητικά

 1. Βεβαίωση της Γραμματείας της Σχολής με αναφορά στον χρόνο εγγραφής και στον ήδη διανυόμενο χρόνο σπουδών.
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.
 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικό σημειώματος εφορείας των γονέων και του ιδίου, αν έχει εισόδημα.
 5. Δήλωση Στοιχείων ακινήτων του τελευταίου έτους των γονέων και του ιδίου (έντυπο Ε9).
 6. Βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο, αν υπάρχει αναπηρία του ίδιου ή μέλους της οικογένειας του (αναπηρία 67% και άνω).
 7. Βεβαίωση, αν υπάρχει αδελφός στρατιώτης.
 8. Βεβαίωση σπουδών, αν σπουδάζει αδελφός.
 9. Διαζευκτήριο για χωρισμένους γονείς και επιμέλεια.
 10. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα.
 11. Βεβαίωση σεισμοπαθών, πυροπαθών και πλημμυροπαθών των τελευταίων 2 ετών.
 12. Βεβαίωση ΟΑΕΔ, αν υπάρχει ανεργία γονέα.
 13. Οι αλλοδαποί επιπλέον φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής.

Άρθρο 10: Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς των οικοτρόφων προβλέπονται τα εξής:

 1. Προφορική παρατήρηση από τον υπεύθυνο της Εστίας
 2. Έγγραφη εισήγηση από τον υπεύθυνο της Εστίας στην Εφορεία.
 3. Απόφαση της Εφορείας για το συγκεκριμένο θέμα.

Με απόφαση της Εφορείας απομακρύνονται όσοι:

 1. Περάτωσαν τις σπουδές τους, εξαιρουμένων των αλλοδαπών και των ομογενών, οι οποίοι παραμένουν μέχρι να ορκισθούν.
 2. Ενοικιάζουν ή παραχωρούν σε τρίτους το δωμάτιο που τους παραχωρήθηκε.

Άρθρο 11:

 1. Στο χώρο των Εστιών επιτρέπεται η ελεύθερη πολιτική και συνδικαλιστική έκφραση και δράση των φοιτητών.
 2. Οι οικότροφοι κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Εστία έχουν ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του χώρου.
 3. Οι οικότροφοι πρέπει επίσης να φροντίζουν για την καθαριότητα του δωματίου τους και να μη ρυπαίνουν τους κοινόχρηστους χώρους.
 4. Στην Εστία δεν επιτρέπονται κατοικίδια ζώα (σκυλιά-γάτες κ.λπ.), λόγω ενδεχόμενης διαφωνίας των συγκατοίκων, δημιουργίας θορύβων και της μη δυνατής παρακολούθησης του εμβολιασμού και της κατάστασης υγείας των ζώων, πράγμα που μπορεί να βλάψει την υγεία του συνόλου των οικοτρόφων.
 5. Οι οικότροφοι οφείλουν απαραίτητα στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού έτους και έως 15 Οκτωβρίου να προσκομίζουν βεβαίωση συνέχισης των σπουδών τους.
 6. Αιτήσεις για αλλαγή δωματίου (αμοιβαία, λόγω υγείας κ.λ.π) θα εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο, τον υπεύθυνο της Εστίας και τον φοιτητή που είναι εκπρόσωπος του συλλόγου.
 7. Η διάθεση των δωματίων γίνεται με δημόσια κλήρωση, αμέσως μετά την ανάδειξη των δικαιούχων ως προς το κτήριο και το δωμάτιο (μονόκλινο, δίκλινο και διπλό).
 8. Ο κανονισμός ισχύει για όσο χρονικό διάστημα το ΕΚΠΑ έχει την ευθύνη της διοικητικής λειτουργίας των Εστιών και η Σύγκλητος μπορεί να τον τροποποιεί ή να τον συμπληρώνει, μετά από εισήγηση της Εφορείας της Φ.Ε.Π.Α.
 9. Οτιδήποτε άλλο δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό εξετάζεται και αποφασίζεται από την Εφορεία.

Παράρτημα:

Ειδικές Διατάξεις (Απόφαση Εφορείας 30-9-2014)

Μειώσεις εισοδημάτων για τον προσδιορισμό του ΑΤΟΜΙΚΟΥ εισοδήματος.

 1. Πολύτεκνοι – 50%
 2. Μισθωτοί-Συνταξιούχοι – 50%
 3. Το ίδιο εισόδημα προστίθεται και μειώνεται – 20%
 4. Αναπηρία μέλους οικογένειας (67% και άνω) – 10%
 5. Αναπηρία γονέα – 25%
 6. Αδελφός σε στρατιωτική θητεία – 10%
 7. Αδελφός φοιτητής σε πόλη που δε μένουν οι γονείς – 15%
 8. Διαζευγμένοι γονείς – 20%
 9. Ορφανοί υποψήφιοι από ένα γονέα – 30%
 10. Ορφανοί υποψήφιοι από δύο γονείς – 50%
 11. Υποψήφιοι από πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς, πυρόπληκτες περιοχές – 10%
 12. Άνεργος γονέας για το τρέχον έτος – 20%
 13. Άνεργοι και οι δύο γονείς για το τρέχον έτος – 30%
 14. Το Ανώτατο ποσοστό των εκπτώσεων  δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 75%
 15. Οι υποτροφίες των ίδιων των υποψηφίων προσμετρούνται σαν εισόδημα.
 16. Για τον υπολογισμό του ατομικού εισοδήματος των μελών της οικογένειας θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ανύπαντρα αδέρφια κάτω των 22 ετών όταν δεν σπουδάζουν και έως 28 ετών όταν σπουδάζουν.
 17. Εφόσον υπάρχει ανύπαντρη μητέρα θα διατίθεται ποσοστό 1% από το ποσοστό πρωτοετών και παλαιών ετών.

Απόλυτη Προτεραιότητα για Εισδοχή:

 1. Αναπηρία του ίδιου του υποψήφιου (67% και άνω)
 2. Άποροι γονείς με μηδενικό εισόδημα
 3. Υποψήφιοι από ορφανοτροφείο

Για τις εισδοχές και τις παρατάσεις διαμονής το έτος 2014 – 2015 ως ανώτατο όριο οικογενειακών αποδοχών ορίζεται το ποσό των 30.000€ (τριάντα χιλιάδων) προσαυξημένο κατά 3.000€ (τρεις χιλιάδες) για κάθε παιδί πλέον του ενός.