Αρχείο κατηγορίας Information

Άρθρα με πληροφορίες για την εστία, το ΕΚΠΑ, διαδικασίες, χρήσιμα προγράμματα κλπ.

Σίτιση στη ΦΕΠΑ

Σίτιση στην ΦΕΠΑ

Ξεκινάει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την παροχή κάρτας σίτισης από Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου και θα κρατήσει μέχρι 14 Οκτωβρίου.

Στο ισόγειο της Α ΦΕΠΑ, στεγάζεται το εστιατόριο που φροντίζει για την σίτιση των οικότροφων. Αποτελεί άλλη μια από τις διεκδικήσεις του Συλλόγου Οικότροφων, καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που το κράτος θέλησε να διακόψει την σίτιση στη ΦΕΠΑ την λειτουργία του και να μας στείλει να τρώμε στα εστιατόρια των σχολών μας. Μέχρι το 2012 περίπου θεωρούνταν δεδομένο πως αφού ζούμε στην Εστία, δικαιούμαστε και δωρεάν σίτιση… Δυστυχώς από τον Σεπτέμβριο του 2012 μας ζητείται να κάνουμε κάθε χρόνο ξανά αίτηση για σίτιση στη λέσχη του ΕΚΠΑ στην Ιπποκράτους (κάτι που μπορεί να είναι χρονοβόρο και κοστοβόρο για τους αλλοδαπούς και ημεδαπούς φοιτητές). Γι’αυτό το λόγο η «επιτροπή εστιατορίου» (όπου μπορείς να ενταχθείς και εσύ) έχει καλέσει εφορία για να μην μπούνε οι οικότροφοι σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αφού οι όροι για να μπεις εστία είναι πιο αυστηροί απ’ότι το να δικαιούσαι σίτιση. Με άλλα λόγια όλοι οι οικότροφοι δικαιούνται σίτιση, και δεν υπάρχει λόγος να μαζεύουμε χαρτιά κάθε χρόνο. Γιαυτό συντονίσου και εσύ!!

Παρακάτω παρατίθενται γενικά στοιχεία, οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις. Αν ανήκετε σε κάποια ειδική κατηγορία, τότε να διαβάσετε διεξοδικά την προκήρυξη που ισχύει κάθε χρονιά και μπορεί να βρεθεί στη σελίδα του ΕΚΠΑ.

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δωρεάν σίτισης 2016-17
Αίτηση έκδοσης ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης 2016-17

 1. Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης:
  Όλοι οι ενεργοί φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α., προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι
  διδάκτορες, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου
  αντίστοιχα.

  • Προπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα εξάμηνα. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού για το πρόγραμμα σπουδών που παρακολουθούν.
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών.
  • Υποψήφιοι διδάκτορες οι οποίοι διανύουν τα τέσσερα πρώτα έτη στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
 2. Προϋποθέσεις δωρεάν σιτιζόμενων:
   • Άγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα ποσά του πίνακα:

    Οικονομικά Κριτήρια για τη σίτιση στο ΕΚΠΑ

    Όρια εισοδήματος Δωρεάν Σίτισης

   • Έγγαμοι φοιτητές, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ.
    Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.
   • Άγαμοι φοιτητές άνω των 25 ετών των οποίων το ετήσιο ατομικό εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ.

  Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) του τελευταίου οικονομικού έτους.

 3. Δικαιολογητικά για τη λήψη και ανανέωση της ειδικής ταυτότητας σίτισης:
   • Αίτηση που μπορεί να βρεθεί στη σελίδα My-Studies/Sitisi χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης του my-studies, ενώ οι πρωτοετείς φοιτητές θα πρέπει πρώτα να εγγραφούν στο τμήμα τους και μετά να αποκτήσουν κωδικό μέσω αίτησης στη σελίδα webadm.uoa.gr. Με εκτυπωμένη την αίτηση πηγαίνουμε (μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά) στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15, 4ος όροφος.

  Για τους Μεταπτυχιακούς και τους υποψήφιους Διδάκτορες αίτηση θεωρημένη από τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, στην οποία θα αναγράφεται ο προβλεπόμενος χρόνος ενδεικτικού προγράμματος σπουδών (διατίθεται στις Γραμματείες).

   • Δύο (2) φωτογραφίες του φοιτητή. Η μία θα προσκομισθεί κατά την υποβολή της αίτησης και η άλλη κατά την παραλαβή της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης.
   • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
   • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του φοιτητή ή φωτοτυπία Διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς.
   • Έγγραφο Δημόσιας Αρχής ή υπηρεσιών ή λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο τόπος μόνιμης κατοικίας τους. (Κοινώς λογαριασμός ΔΕΗ ή άλλος που να είναι σε όνομα γονέα ή δικό σας)
   • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του ενδιαφερόμενου για την ακρίβεια του περιεχομένου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, όπου θα βεβαιώνεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας του.
   • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. που εκδόθηκε το τρέχων έτος.

  Σε περίπτωση που ανήκετε σε κάποια ειδική κατηγορία, προσκομίστε και τα εξής:

   • Βεβαίωση του οικείου Ιδρύματός από την οποία προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του/της αδερφού/ής.
   • Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας (όπου απαιτείται).
   • Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (όπου απαιτείται)
   • Αντίγραφο της πράξης συνταξιοδότησης (όπου απαιτείται).
   • Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται).
   • Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή (όπου απαιτείται).
   • Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα (όπου απαιτείται).

  Λοιπές ειδικές περιπτώσεις:

  • Οι φοιτητές αλλοδαποί υπότροφοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προσκομίζουν βεβαίωση υποτροφίας για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και δύο (2) φωτογραφίες.
  • Οι φοιτητές/τριες των οποίων οι γονείς είναι διαζευγμένοι θα υποβάλλουν:
   α) Εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Δ.Ο.Υ. με το εισόδημα του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα του φοιτητή,
   β) Διαζευκτήριο και απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την επιμέλεια καθώς και ιδιωτικό
   συμφωνητικό, εάν υπάρχει, και αναφέρει την επιμέλεια και τα έξοδα του φοιτητή,
   γ) Πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι έχει τα αποκλειστικά έξοδα του φοιτητή, θεωρημένη από Αστυνομικό Τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής.

Το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών λειτουργεί καθημερινά από 09:00 μέχρι 14:00,
στον 4ο όροφο της Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ιπποκράτους 15,
Τηλ. 2103688228, 2103688230 και 2103688216.

Παραπάνω παρατίθενται γενικά στοιχεία, οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις. Αν ανήκετε σε κάποια ειδική κατηγορία, τότε να διαβάσετε διεξοδικά την προκήρυξη που ισχύει κάθε χρονιά και μπορεί να βρεθεί στη σελίδα του ΕΚΠΑ.

Τετάρτη 1 Οκτώβρη άσκηση Παρμενίων 2014

Σειρήνες

Σειρήνες

Την Τετάρτη 1 Οκτώβρη 11:00 πρόκειται να ηχήσουν σε όλη τη χώρα οι σειρήνες, καθώς, όπως ανακοινώθηκε από την Πολιτική Άμυνα, θα γίνει δοκιμαστική ενεργοποίηση στο πλαίσιο της Άσκηση Παρμενίων 2014.
Επισημαίνεται ότι:
– Στις 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για εξήντα (60) δευτερόλεπτα (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).
– Στις 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για εξήντα (60) δευτερόλεπτα (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν συντρέχει κανένας λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας.

Αντικλείδια για διπλά και δίκλινα

problemΤον τελευταίο καιρό δεν υπήρχαν διαθέσιμα κλειδιά για τα δίκλινα δωμάτια, προκαλώντας πρόβλημα σε όποιον έχανε ή έσπαγε το δικό του. Από σήμερα 16/9/2014 οι φύλακες έχουν στην διάθεσή τους περί τα 200 κλειδιά, οπότε όσοι μένετε σε δίκλινο και είχατε πρόβλημα απευθυνθείτε στη ρεσεψιόν για να σας αλλάξουν.

Στέγαση στη ΦΕΠΑ

Πλέον όλο και περισσότεροι φοιτητές έχουν ανάγκη από στέγαση στη ΦΕΠΑ. Η στέγαση των φοιτητών είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της φοιτητικής μέριμνας, αλλά τα τελευταία χρόνια δέχεται όλο και μεγαλύτερα πλήγματα από την κυβέρνηση… Για τη Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών λοιπόν ισχύουν τα εξής:

 • Στην ΦΕΠΑ δέχονται μόνο φοιτητές τμημάτων του ΕΚΠΑ, ωστόσο αν κάποιο από τα αδέρφια σας σπουδάζει στο ΕΚΠΑ και μένει στην εστία, ενώ εσείς μπήκατε σε κάποια άλλη σχολή μπορείτε να κάνετε αίτηση για να μείνετε και οι 2.
 • Όταν δοθούν τα δωμάτια, η γραμματεία ζητάει ένα ποσό (~30€) ως εγγύηση για το δωμάτιο, η απάντηση των φοιτητών σε αυτό είναι «Όχι ευχαριστώ», μην ανησυχείτε ο Σύλλογος έβγαλε αυτή την απόφαση και οι περισσότεροι που μένουμε δεν έχουμε πληρώσει αυτό το ποσό.
 • Υπάρχουν 4 κτήρια, το κτήριο που γίνονται οι αιτήσεις είναι η Α. Στην Α υπάρχουν μονόκλινα, δίκλινα και διπλά δωμάτια. Στα δίκλινα μένουν 2 άτομα ως συγκάτοικοι, στα διπλά μένουν αδέρφια. Υπάρχει το κτήριο Β που είναι όλα μονόκλινα αλλά δεν είναι ανακαινισμένο και σύγχρονο όπως τα άλλα 3. Τα κτήρια Γ&Δ είναι σύγχρονα και έχουν μόνο μονόκλινα. Στα κτήρια εκτός της Β, τα δωμάτια διαθέτουν :
  – προσωπικές τουαλέτες (στη Β υπάρχουν ντουζιέρες ενώ οι τουαλέτες είναι κοινόχρηστες)
  – κλιματισμό, σύνδεση στο διαδίκτυο (από το πανεπιστημιακό δίκτυο)
 • Φοιτητές που πέρασαν σε άλλο πανεπιστήμιο πέραν του ΕΚΠΑ μπορούν να κάνουν αιτήσεις στις εστίες του αντίστοιχου ιδρύματος (αν έχει). Πχ: ΑΣΣΟΕ Ρίξτε και μια ματιά σε αυτό (χωρίς να γνωρίζουμε το πόσο σύγχρονο είναι)

Αιτήσεις για στέγαση στη ΦΕΠΑ

Για να μην τραβάτε τα μαλλιά σας όταν έρθει η ώρα να κάνετε την αίτηση για τη στέγαση στην Εστία συγκεντρώσαμε όσες περισσότερες πληροφορίες χρειάζεται να γνωρίζετε. Θα χρειαστείτε λοιπόν τα εξής δικαιολογητικά – «χαρτιά»:

Πονοκέφαλος η αίτηση για στέγαση στη ΦΕΠΑ

Τι συμπληρώνω? Αίτηση για στέγαση στη ΦΕΠΑ ή αίτηση δανείου σε τράπεζα? Δυστυχώς έτσι είναι οι αιτήσεις για στέγαση σε Εστία

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή πιστοποιητικού γέννησης,
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 3. Πιστοποιητικό τόπου διαμονής,
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (ή υπεύθυνη δήλωση 105) που θα λέει ότι ΔΕΝ έχει ιδιόκτητη κατοικία εντός Αττικής αυτός ή οι γονείς του,
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (ή υπεύθυνη δήλωση 105) που θα λέει ότι δεν είναι κάτοχος άλλου πτυχίου,
 6. Εκκαθαριστικό Εφορίας των γονέων και του αιτούντος (αν υπάρχει),
 7. Βεβαίωση σπουδών του ιδίου (μπορείτε να τη φέρετε αργότερα μόλις εγγραφείτε στην σχολή),
 8. Έντυπο E9 και των δύο γονέων,
 9. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες

Και για ειδικές κατηγορίες αν υπάρχει κάτι απ’ αυτά:

* Άδεια παραμονής για αλλοδαπούς
* Πιστοποιητικό πολυτεκνίας,
* Διαζευκτήριο, στο οποίο αναγράφεται σε ποιον ανατίθεται η επιμέλεια
* Βεβαίωση σπουδών αδέλφού/ης
* Βεβαίωση αδελφού που είναι φαντάρος,
* Πιστοποιητικό αναπηρίας του ιδίου ή του γονέα από πρωτοβάθμια υγειονομική υπηρεσία,
* Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα.
* Βεβαίωση ΟΑΕΔ για ανεργία
* Πιστοποιητικό απορίας
* Βεβαίωση σεισμοπαθών, πυροπαθών, πλημμυροπαθών

Δικαίωμα ένστασης

Τέλος υπάρχει η δυνατότητα ένστασης στην οποία επανεξετάζεται η αίτηση σας αν έχετε καινούργια δικαιολογητικά να προσκομίσετε. Χρειάζεται να υποβάλετε μια υπεύθυνη δήλωση στην γραμματεία της Εστίας, ζητώντας την επανεξέταση της αίτησης σας επικαλούμενοι την δυνατότητα της ένστασης και τους λόγους που την κάνετε. Οι ενστάσεις γίνονται μετά το πέρας των αποτελεσμάτων για τους δικαιούχους δωματίων.

Επίσης σε περιπτώσεις που οι αιτούντες δεν έχουν προλάβει να καταθέσουν τα κάποια από τα δικαιολογητικά τους η γραμματεία είναι ελαστική τα δέχεται εκπρόθεσμα. Αυτό όμως δεν σας το εγγυάται κανείς, γι’ αυτό όσο νωρίτερα τακτοποιήσετε την αίτηση σας τόσο το καλύτερο.

Όσα αναφέρονται ίσχυαν μέχρι και πέρυσι, αν κάτι έχει αλλάξει θα ενημερωθεί.

 • Ρεσεψιόν:
  * 2107275576 (Α”),
  * 2107454554 (Β”),
  * 2107275528 (Γ”),
  * 2107275585 (Δ”)
 • Τηλ: Γραμματείας:
  * 2107275555,
  * 2107258723
 • Διευθυντής:
  * 2107258722,
  * 2107275587

Κάρτα Σίτισης για φοιτητές εκτός ΕΚΠΑ

Οι οικότροφοι ΦΕΠΑ που επιθυμούν να βγάλουν κάρτα σίτισης για το εστιατόριο της ΦΕΠΑ και είναι φοιτητές των εξής πανεπιστημίων:

 • Γεωπονική Σχολή
 • Χαροκόπειο
 • ΤΕΙ Πειραία
 • ΤΕΙ Αθήνας
 • Παντείο

Θα πρέπει να προσέλθουν στην γραμματεία ΦΕΠΑ για να τους δοθεί βεβαίωση διαμονής η οποία είναι απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση κάρτας σίτισης 2014 – 2015 από τη σχολή τους.

Λειτουργία πύλης Ζωγράφου

Ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της Πύλης Ζωγράφου

Εξαιτίας του μέτρου της διαθεσιμότητας – κινητικότητας το τελευταίο
διάστημα αποχώρησαν από την υπηρεσία άλλοι δύο φύλακες. Κατά συνέπεια
δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας της πύλης Ζωγράφου στην απογευματινή
βάρδια (14:30 – 17:00). Η ρύθμιση ισχύει από σήμερα, 14/7/14.

Επίκουρος καθηγητής Γ. Στείρης
Επόπτης Πανεπιστημιόπολης

Εσωτερικός Κανονισμός

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών, στη συνεδρίασή της 25-6-2014 αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Ε.Κ.Π.Α. που έχει ως κάτωθι.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Άρθρο 1:

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ΚΥΑ127177/ Н/ 4-11-11 Β2508, έχει τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.) και το ΙΝΕΔΙΒΙΜ (Ν. 4115, τεύχος Λ’ Άρθρο 12 – 30/1/2013) την οικονομική διαχείριση και την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους. Η Φ.Ε.Π.Α. έχει την εξής δυναμικότητα:

 • Α’ κτήριο θέσεις: 687
 • Β’ κτήριο θέσεις: 149
 • Γ’ κτήριο θέσεις: 128
 • Δ’ κτήριο θέσεις: 100

Σύνολο θέσεων: 1064

Στις Φοιτητικές Εστίες του ΕΚΠΑ γίνονται δεκτοί για στέγαση και σίτιση φοιτητές και φοιτήτριες του ΕΚΠΑ, καθώς και φοιτητές άλλων ΑΕΙ και ΤΕΙ που έχουν αδελφό/ή οικότροφο φοιτητή/τρια ΕΚΠΑ, ο οποίος/α ήδη διαμένει στις εστίες.

Οι οικότροφοι φοιτητές προέρχονται από οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και σπουδάζουν μακριά από τον τόπο διαμονής των οικογενειών τους. Επίσης γίνονται δεκτοί φοιτητές και φοιτήτριες μόνο για σίτιση.

Άρθρο 2: Συγκρότηση – Σύνθεση της Εφορείας

 1. Στο φοιτητικό συγκρότημα ΦΕΠΑ συγκροτείται όργανο με την επωνυμία «ΕΦΟΡΕΙΑ ΦΕΠΑ»
 2. Κάθε Εφορεία συγκροτείται με απόφαση Συγκλήτου, είναι επταμελής και αποτελείται από τα εξής μέλη: 4 μέλη ΔΕΠ, από τα οποία το ένα ορίζεται ως Πρόεδρος, 1 μέλος ως υπεύθυνος της Εστίας και είναι υπάλληλος ΕΚΠΑ και 2 μέλη φοιτητές οικότροφοι που ορίζονται από τον σύλλογο οικότροφων ΦΕΠΑ.

Άρθρο 3: Λειτουργία της Εφορείας

 1. Εισηγητής της Εφορείας είναι ο υπεύθυνος της Φοιτητικής Εστίας
 2. Η ημερήσια διάταξη, αφού καταρτισθεί από τον υπεύθυνο της Εστίας, κοινοποιείται στα μέλη της Εφορείας 2 ημέρες πριν την Συνεδρίαση. Κάθε μέλος μπορεί να προτείνει θέματα για συζήτηση.
 3. Η Εφορεία έχει απαρτία, όταν ο αριθμός των παρόντων μελών της είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των απόντων. Οι δε αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 4. Η Εφορεία συγκαλείται και συνεδριάζει μια φορά τον μήνα, εκτός από την περίοδο των διακοπών Χριστουγέννων – Πάσχα – καλοκαιριού. Η Εφορεία συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση, εάν το ζητήσουν τρία μέλη της ή ο υπεύθυνος της Εστίας. Στην περίπτωση αυτή η Εφορεία πρέπει να συνεδριάσει υποχρεωτικά σε πέντε ημέρες.
 5. Κάθε μέλος της Εφορείας έχει μια προσωπική ψήφο και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ψήφο άλλου μέλους, έστω και αν έχει εξουσιοδοτηθεί.
 6. Στις Συνεδριάσεις της Εφορείας δικαιούται να συμμετέχει, χωρίς ψήφο ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ. Τέλος κατά την διάρκεια της Εφορείας κρατούνται πρακτικά από υπάλληλο της ΦΕΠΑ τα οποία επικυρώνονται από την Εφορεία .

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες της Εφορείας

Η Εφορεία έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, συγκεκριμένα δε το δικαίωμα και την υποχρέωση να:

 • Αποφασίζει για τις εισδοχές – επιλογές φοιτητών που πρόκειται να εισαχθούν στις Φοιτητικές Εστίες με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια.
 • Αποφασίζει για την απομάκρυνση φοιτητών, όταν παραβιάζουν τον παρόντα κανονισμό.
 • Χαράζει το πλαίσιο και τους κανόνες συλλογικής διαβίωσης.
 • Επιβάλλει κυρώσεις στους οικοτρόφους όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του παρόντος.

Επίσης η Εφορεία έχει το δικαίωμα να εισηγείται στις αρμόδιες υπηρεσίες θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Εστιών.

Άρθρο 5: Κριτήρια εισδοχής

Η επιλογή των φοιτητών που αιτούνται στέγαση και πρόκειται να εισαχθούν, γίνεται από την Εφορεία με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια:

 1. Οικονομικά κριτήρια. Λαμβάνονται υπ’ όψιν το οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα, αν υπάρχει, όπως προκύπτει από το εισόδημα ή το τεκμαρτό εισόδημα που έχει δηλωθεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορείας του προηγούμενου οικονομικού έτους. Εάν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 N. 1599/1986 θεωρημένη από την εφορεία.
 2. Κοινωνικά κριτήρια. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ορφανοί, οι άποροι, οι άνεργοι, οι φοιτητές με διαζευγμένους γονείς, εκείνοι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρία (άνω 67%) ή ανίατη ασθένεια γονιών ή αδελφού, όσοι ανήκουν σε πολυμελείς οικογένειες, όσοι έχουν αδελφό στρατιώτη ή ανήλικο (έως 18 ετών για μη σπουδάζοντες και έως 24 ετών για σπουδαστές).
 3. Κριτήρια τόπου μόνιμης κατοικίας των γονέων. Λαμβάνονται υπ’ όψιν οι περιπτώσεις φοιτητών, η μόνιμη κατοικία των οποίων ευρίσκεται σε σεισμοπαθή, πυροπαθή ή πλημμυροπαθή περιοχή και έχει χαρακτηρισθεί ως ακατάλληλη λόγω σεισμού, φωτιάς ή πλημμύρας που συνέβησαν κατά την τελευταία διετία.

Άρθρο 6: Ποσοστά επί των κενών θέσεων ανά κατηγορία φοιτητών

 1. 82% των κενών θέσεων καλύπτουν πρωτοετείς φοιτητές & φοιτητές παλαιών ετών.
 2. 7% των κενών θέσεων καλύπτουν μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψήφιοι διδάκτορες.
 3. 3% των κενών θέσεων καλύπτουν ομογενείς προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 4. 8% των κενών θέσεων καλύπτουν αλλοδαποί φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υπότροφοι ΥΠ. Π.Θ κ.λπ).

Ειδικές ρυθμίσεις:

 • Σε περίπτωση που οι αιτούμενοι έχουν και ατομικό εισόδημα θα προστίθεται στο εισόδημα των γονέων που θα μειώνεται κατά 20%.
 • Όσον αφορά τους πολυτέκνους το συνολικό εισόδημά τους υπολογίζεται μειωμένο κατά 50%, χωρίς άλλη προτεραιότητα.
 • Το συνολικό εισόδημα των μισθωτών και συνταξιούχων υπολογίζεται μειωμένο κατά 50%.
 • Οι υποτροφίες των αλλοδαπών ή των λοιπών φοιτητών προσμετρούνται στο εισόδημά τους.
 • Η Εφορεία θα ορίζει κατ’ έτος, ανάλογα με τις υπάρχουσες οικονομικές συνθήκες, ανώτατο όριο συνολικού εισοδήματος, καθώς και το ύψος της προσαύξησης για κάθε ένα (πέραν του ενός) προστατευόμενο τέκνο.

Άρθρο 7: Διαδικασία εισδοχής – αιτήσεις

Δικαίωμα αίτησης έχουν οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες, εφόσον:

 • Δεν είναι πτυχιούχοι άλλης Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής.
 • Οι οικογένειές τους έχουν μόνιμο τόπο διαμονής εκτός του νομού Αττικής .
 • Έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση εισδοχής με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται για τους προπτυχιακούς από την 1-30 Σεπτεμβρίου και για τους μεταπτυχιακούς ή υποψήφιους διδάκτορες εντός δεκαπενθημέρου από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στα οποία φαίνεται ότι έγιναν δεκτοί ως μεταπτυχιακοί ή υποψήφιοι διδάκτορες αντίστοιχα.

 • Όσοι δεν έχουν απομακρυνθεί από την Φοιτητική Εστία με απόφαση της Εφορείας.
 • Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση εισδοχής μόνο σε μία Εστία.
 • Όσοι δεν έχουν υπερβεί το 25° έτος. Κατ’ εξαίρεση εξετάζονται από την Εφορεία και οι αιτήσεις των φοιτητών έως 30 ετών.

Άρθρο 8: Οι οικότροφοι παραμένουν στην εστία:

 1. Για όσα χρόνια σπουδών απαιτούνται για να πάρουν πτυχίο κανονικά συν δυο χρόνια. Λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος πρώτης εγγραφής στην Σχολή. Σε περίπτωση αλλαγής Σχολής, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο χρόνος εγγραφής στην πρώτη Σχολή, εφόσον ο φοιτητής διαμένει έκτοτε στην Εστία.
 2. Το συνολικό χρονικό διάστημα παραμονής στην Εστία των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεν μπορεί συγκεντρωτικά να υπερβαίνει τα 9 έτη. Εν τούτοις οι οικότροφοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση παράτασης που θα εξετάζεται από την Εφορεία.

Άρθρο 9: Αίτηση και δικαιολογητικά

 1. Βεβαίωση της Γραμματείας της Σχολής με αναφορά στον χρόνο εγγραφής και στον ήδη διανυόμενο χρόνο σπουδών.
 2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου.
 4. Αντίγραφο εκκαθαριστικό σημειώματος εφορείας των γονέων και του ιδίου, αν έχει εισόδημα.
 5. Δήλωση Στοιχείων ακινήτων του τελευταίου έτους των γονέων και του ιδίου (έντυπο Ε9).
 6. Βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο, αν υπάρχει αναπηρία του ίδιου ή μέλους της οικογένειας του (αναπηρία 67% και άνω).
 7. Βεβαίωση, αν υπάρχει αδελφός στρατιώτης.
 8. Βεβαίωση σπουδών, αν σπουδάζει αδελφός.
 9. Διαζευκτήριο για χωρισμένους γονείς και επιμέλεια.
 10. Ληξιαρχική πράξη θανάτου γονέα.
 11. Βεβαίωση σεισμοπαθών, πυροπαθών και πλημμυροπαθών των τελευταίων 2 ετών.
 12. Βεβαίωση ΟΑΕΔ, αν υπάρχει ανεργία γονέα.
 13. Οι αλλοδαποί επιπλέον φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής.

Άρθρο 10: Σε περίπτωση που υπάρχουν προβλήματα συμπεριφοράς των οικοτρόφων προβλέπονται τα εξής:

 1. Προφορική παρατήρηση από τον υπεύθυνο της Εστίας
 2. Έγγραφη εισήγηση από τον υπεύθυνο της Εστίας στην Εφορεία.
 3. Απόφαση της Εφορείας για το συγκεκριμένο θέμα.

Με απόφαση της Εφορείας απομακρύνονται όσοι:

 1. Περάτωσαν τις σπουδές τους, εξαιρουμένων των αλλοδαπών και των ομογενών, οι οποίοι παραμένουν μέχρι να ορκισθούν.
 2. Ενοικιάζουν ή παραχωρούν σε τρίτους το δωμάτιο που τους παραχωρήθηκε.

Άρθρο 11:

 1. Στο χώρο των Εστιών επιτρέπεται η ελεύθερη πολιτική και συνδικαλιστική έκφραση και δράση των φοιτητών.
 2. Οι οικότροφοι κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Εστία έχουν ευθύνη για τη σωστή λειτουργία του χώρου.
 3. Οι οικότροφοι πρέπει επίσης να φροντίζουν για την καθαριότητα του δωματίου τους και να μη ρυπαίνουν τους κοινόχρηστους χώρους.
 4. Στην Εστία δεν επιτρέπονται κατοικίδια ζώα (σκυλιά-γάτες κ.λπ.), λόγω ενδεχόμενης διαφωνίας των συγκατοίκων, δημιουργίας θορύβων και της μη δυνατής παρακολούθησης του εμβολιασμού και της κατάστασης υγείας των ζώων, πράγμα που μπορεί να βλάψει την υγεία του συνόλου των οικοτρόφων.
 5. Οι οικότροφοι οφείλουν απαραίτητα στην αρχή κάθε Ακαδημαϊκού έτους και έως 15 Οκτωβρίου να προσκομίζουν βεβαίωση συνέχισης των σπουδών τους.
 6. Αιτήσεις για αλλαγή δωματίου (αμοιβαία, λόγω υγείας κ.λ.π) θα εξετάζονται από Τριμελή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον πρόεδρο, τον υπεύθυνο της Εστίας και τον φοιτητή που είναι εκπρόσωπος του συλλόγου.
 7. Η διάθεση των δωματίων γίνεται με δημόσια κλήρωση, αμέσως μετά την ανάδειξη των δικαιούχων ως προς το κτήριο και το δωμάτιο (μονόκλινο, δίκλινο και διπλό).
 8. Ο κανονισμός ισχύει για όσο χρονικό διάστημα το ΕΚΠΑ έχει την ευθύνη της διοικητικής λειτουργίας των Εστιών και η Σύγκλητος μπορεί να τον τροποποιεί ή να τον συμπληρώνει, μετά από εισήγηση της Εφορείας της Φ.Ε.Π.Α.
 9. Οτιδήποτε άλλο δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό εξετάζεται και αποφασίζεται από την Εφορεία.

Παράρτημα:

Ειδικές Διατάξεις (Απόφαση Εφορείας 30-9-2014)

Μειώσεις εισοδημάτων για τον προσδιορισμό του ΑΤΟΜΙΚΟΥ εισοδήματος.

 1. Πολύτεκνοι – 50%
 2. Μισθωτοί-Συνταξιούχοι – 50%
 3. Το ίδιο εισόδημα προστίθεται και μειώνεται – 20%
 4. Αναπηρία μέλους οικογένειας (67% και άνω) – 10%
 5. Αναπηρία γονέα – 25%
 6. Αδελφός σε στρατιωτική θητεία – 10%
 7. Αδελφός φοιτητής σε πόλη που δε μένουν οι γονείς – 15%
 8. Διαζευγμένοι γονείς – 20%
 9. Ορφανοί υποψήφιοι από ένα γονέα – 30%
 10. Ορφανοί υποψήφιοι από δύο γονείς – 50%
 11. Υποψήφιοι από πλημμυροπαθείς, σεισμοπαθείς, πυρόπληκτες περιοχές – 10%
 12. Άνεργος γονέας για το τρέχον έτος – 20%
 13. Άνεργοι και οι δύο γονείς για το τρέχον έτος – 30%
 14. Το Ανώτατο ποσοστό των εκπτώσεων  δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 75%
 15. Οι υποτροφίες των ίδιων των υποψηφίων προσμετρούνται σαν εισόδημα.
 16. Για τον υπολογισμό του ατομικού εισοδήματος των μελών της οικογένειας θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ανύπαντρα αδέρφια κάτω των 22 ετών όταν δεν σπουδάζουν και έως 28 ετών όταν σπουδάζουν.
 17. Εφόσον υπάρχει ανύπαντρη μητέρα θα διατίθεται ποσοστό 1% από το ποσοστό πρωτοετών και παλαιών ετών.

Απόλυτη Προτεραιότητα για Εισδοχή:

 1. Αναπηρία του ίδιου του υποψήφιου (67% και άνω)
 2. Άποροι γονείς με μηδενικό εισόδημα
 3. Υποψήφιοι από ορφανοτροφείο

Για τις εισδοχές και τις παρατάσεις διαμονής το έτος 2014 – 2015 ως ανώτατο όριο οικογενειακών αποδοχών ορίζεται το ποσό των 30.000€ (τριάντα χιλιάδων) προσαυξημένο κατά 3.000€ (τρεις χιλιάδες) για κάθε παιδί πλέον του ενός.

Προβλήματα στη ΦΕΠΑ

Προβλήματα στη ΦΕΠΑΠολλοί είναι οι μύθοι και τα ερωτήματα που περιβάλλουν τις φοιτητικές εστίες του Καποδιστριακού. Οι ομάδες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτές διοργανώνουν δραστηριότητες, (ιστορικό) κοινωνικοποιώντας τον χώρο του ασύλου μεταφέροντας το μήνυμα της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στους φοιτητές και στην υπόλοιπη κοινωνία. Λίγοι όμως γνωρίζουν την «πικρή» πραγματικότητα για τη ζωή και τα προβλήματα στις φοιτητικές εστίες!

Ανεπαρκείς Υποδομές

Επί των υποδομών υπάρχουν ελλείψεις αναλώσιμων υλικών συντήρησης, προβλήματα μόνωσης και η ανυπαρξία απολύμανσης/απεντόμωσης οδηγεί σε έξαρση του «φαινομένου» Κατσαρίδα ! Την ίδια στιγμή ακόμα μεγαλύτερες ελλείψεις εμφανίζονται στα κτήρια των εστιών Β, Γ, Δ, οι οποίες είναι αποκομμένες από το κεντρικό κτίριο στο οποίο στεγάζονται η γραμματεία, τα γραφεία των υπαλλήλων συντήρησης και το εστιατόριο. Εκεί υπάρχουν προβλήματα υγρασίας, παροχή ζεστού νερού και θέρμανση ορισμένες ώρες τη μέρα, ενώ πολλά δωμάτια έχουν κριθεί ως ακατάλληλα για διαβίωση. Ταυτόχρονα το Πανεπιστήμιο παρείχε προς ενοικίαση τα δωμάτια του 6ου ορόφου (Α κτήριο) σε καθηγητές και φοιτητές erasmus. Έπειτα από παραστάσεις διαμαρτυρίας στους αρμόδιους φορείς και πολυήμερη κατάληψη, ο Σύλλογος πέτυχε τη διάθεση όλων των δωματίων του 6ου ορόφου σε νεοεισαχθέντες φοιτητές από τα κατώτερα λαϊκά στρώματα.

Δυσλειτουργικό Εστιατόριο

Η έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της σίτισης έχει πληθώρα συνεπειών. Το φαγητό δεν προετοιμάζεται κατάλληλα λόγω ανεπάρκειας προσωπικού και οι μερίδες είναι συγκριτικά μικρότερες με την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων εξαιτίας της υποχρηματοδότησης. Επίσης τα πιάτα και τα ποτήρια αφού ο αριθμός τους δεν επαρκεί για όλους τους οικότροφους. Οι λιγοστοί εργαζόμενοι του εστιατορίου καθυστερούν να επιστρέψουν σπίτι τους λόγω φόρτου εργασίας ενώ παράλληλα δεν αποζημιώνονται για τις υπερωρίες τους.  Όλα αυτά έγκεινται στην «άγρια» εκμετάλλευση των εργαζομένων από τις εργολαβίες που διαχειρίζονται όλο και περισσότερους τομείς της εστίας. Απαράδεκτο αποτελεί και το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι μένουν απλήρωτοι για πολλούς μήνες.

Εσωτερικός Κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός προβλέπει «συγκεκριμένα» ποσοστά εισδοχής ανά κατηγορία φοιτητών. Οι αδικίες αυτές κάθε φορά αντιπαλεύονται μέσω δραστικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Φοιτητές από σχολές εκτός του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν αίτηση για τις εστίες. Ωστόσο τα αρνητικά αυτά φαινόμενα δεν αποτελούν κάτι καινούργιο, καθώς η κατάσταση άλλων εστιών ανά την Ελλάδα είναι πολύ χειρότερη, με οικότροφους να πληρώνουν ενοίκια ενώ πολλές εστίες έχουν ήδη κλείσει.

Ενώ τα προβλήματα αυτά ταλανίζουν τις ζωές χιλίων περίπου οικοτρόφων, η Διεύθυνση των Εστιών και το Υπουργείο Παιδείας γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους τις απαιτήσεις των Φοιτητικών Συλλόγων.

Γιατρό στη ΦΕΠΑ! Επείγον!

Μια ωραία πρωτοβουλία που θα μπορούσε να γίνει στην εστία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρούμε έναν φοιτητή της Ιατρικής ο όποιος θα μαζεύει τα φάρμακα που θα περισσεύουν από τους φοιτητές και να δίνει μετά, τιμής ένεκεν εννοείται, σε φοιτητές που θα τα έχουν ανάγκη. Φυσικά πρέπει να υπάρχει μια φωτοτυπία κάπου στο κτήριο της εστία ή κάπως μέσω του ιντερνέτ κάτι που να ενημερώνει για το τι φάρμακα υπάρχουν στο φαρμακείο του.
Πως θα λειτουργεί όλο αυτό:

Π.χ. Ο Λάκης παθαίνει σκατίτιδα και ο γιατρός του λέει πήγαινε αγόρασε αυτά τα χάπια τα αγοράζει ο Λάκης χρησιμοποιεί το ¼ από αυτά και θεραπεύεται. Αντί να πετάξει τα υπόλοιπα φάρμακα που έχουν απομείνει τα δίνει στον γιατρό που θα αναλάβει να τα διαχειρίζεται. Ο γιατρός ενημερώνει όλους μας ότι υπάρχει το φάρμακο για την σκατίτιδα και έτσι αν κάποιος πάθει σκατίτιδα πάει στον γιατρό να πάρει το φάρμακο δωρεάν!
Υπάρχει κάνεις που να θέλει να το αναλάβει;

 1. Βοηθάει συμφοιτητές, μάλιστα στις χειρότερες στιγμές μας εκεί που τον χρειαζόμαστε, έτσι πρέπει να του έχουμε αιώνιο σεβασμό!
 2. Μαθαίνει τα φάρμακα και εξασκείται στην μελλοντική του δουλεία.
 3. Θα γίνει ο Γιατρός της εστίας.
 4. Δικαιούται διπλή μερίδα τουλάχιστον στο εστιατόριο!

Γράφει ο Ριχάρδος

Υ.Γ. Συνδιαμόρφωση ιδέας με Νίκο Σάμπατη.

Πηγή: VitaActiva

Μουσεία / Αρχαιολογικοί Χώροι

Ως φοιτητές έχουμε αρκετό ελεύθερο χρόνο που εκτός από καφέ και μπυρίτσα μπορούμε να τον σπαταλάμε σε πιο ουσιώδης ασχολίες όπως η επίσκεψη σε ένα μουσείο ή σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο. Η ιδιότητα του φοιτητή μας παρέχει σε αρκετά τέτοια μέρη ελεύθερη είσοδο. Αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε τα ωράρια ή και ακόμη την ύπαρξή τους. Ευχαριστώ την συνοικότροφό μας (Χαρταετός χωρίς Κλωστή) που μάζεψε σε ένα έγγραφο όσα πολλά τέτοια μέρη (μαζί με πληροφορίες λειτουργίας) και μοιράστηκε το αρχείο μαζί μου. Σας παραθέτω μερικά από τα πιο γνωστά που εμπεριέχονται στην λίστα:

ΜΟΥΣΕΙΑ/ ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΩΡΑΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
ΑΚΡΟΠΟΛΗ Καθημερινά: 08.00-20.00 €12 (ενιαίο) €6 (ενιαίο) Φοιτητές ΑΕΙ –ΤΕΙ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ  Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15 1 Απριλίου – 31 Οκτωβρίου:
Τρίτη- Κυριακή: 8.00 – 20.00
Παρασκευή: 8.00 – 22.00
Δευτέρα: Κλειστό1 Νοεμβρίου – 31 Μαρτίου:
Τρίτη – Πέμπτη: 9.00 – 17.00
Παρασκευή: 9.00 – 22.00
Σάββατο και Κυριακή: 9.00 – 22.00
Δευτέρα:  Κλειστό
€5 €3 Φοιτητές ΑΕΙ –ΤΕΙ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  Τοσίτσα 1 Δευτέρα: 13:00-20:00Τρίτη-Κυριακή και αργίες: 08:00-15:00 €7 €3 Φοιτητές ΑΕΙ –ΤΕΙ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ  Λεωφ. Βασ. Κων/νου Μάρτιος – Οκτώβριος:  08:00 – 19:00Έκδοση τελευταίου εισιτηρίου στις 19:00Νοέμβριος – Φεβρουάριος: 08:00 – 17:00Έκδοση τελευταίου εισιτηρίου στις 17:00 €3 €1,5: φοιτητές, μαθητές & άτομα άνω των 65 ετών

Αν έχετε να προσθέσετε κάτι ή να κάνετε κάποια παρατήρηση, παρακαλώ αφήστε σχόλιο.